Wojnar Alexandr

Právní služby

V rámci mé advokátní kanceláře jsou klientům poskytovány služby ve všech oblastech práva České republiky, a to v právních věcech sporných i nesporných včetně zastoupení v soudních a rozhodčích řízeních před soudy a orgány všech stupňů. Připravuji smlouvy všech typů, jakož i rozbory požadovaných právních problémů. Pro své klienty nabízím rovněž možnost advokátní úschovy peněžních prostředků, jakož i vydání prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření podpisu).

Obchodní právo

 • průběžné poradenství podnikatelským subjektům
 • sepisování a posuzování obchodních smluv
 • zakládání a změny obchodních společností
 • právní audity, due diligence
 • převody obchodních podílů, prodej akcií
 • insolvenční řízení, likvidace společností
 • zajištění závazků
 • vymáhání pohledávek
 • náhrady škody
 • mezinárodní obchodní vztahy

Občanské právo

 • sepisování a posuzování smluv
 • právní vztahy k nemovitostem (převody, věcná práva)
 • nájem bytů, nemovitostí a nebytových prostor
 • sousedské vztahy
 • zajištění závazků
 • vymáhání dluhů
 • náhrady škody
 • dědické právo
 • rodinné právo

Pracovní právo

 • pracovní smlouvy
 • uzavírání a rozvázání pracovního poměru
 • náhrady škody
 • pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • pracovněprávní spory

Trestní právo

 • právní poradenství
 • vedení obhajoby (sepis řádných a mimořádných opravných prostředků, zastupování v trestním řízení)
 • uplatnění práv poškozeného v trestním řízení včetně zastoupení